ӨДЛӨГ II

Ямар нэгэн хэрэг явдал үүсгэхээр элдэвлэн оролдох байдал: өдлөг сөдлөг [хоршоо] (өдөж сөдөх дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ӨДЛӨГ I