ӨДӨӨЛГӨХ

Өдөөлөг хийлгэх: дайн өдөөлгөх (дайн хийлгэх), үг өдөөлгөх (хүнтэй муудалцуулах) - дэлгэрэнгүй...

дайн өдөөлгөх дайн хийлгэх
үг өдөөлгөх хүнтэй муудалцуулах