ӨДӨӨГДӨХ

Өдөөх үйлд өртөх: өдөөгдөх зүйл (өртөн хөндөгдөж тухайн үйл ажиллагаанд оролцогч).