ӨДӨӨГЧ

Бусдыг өдөөн хатгадаг этгээд, сэдэн үүсгэгч - Энэхүү өдөөгч хүний хар хороос дутаав уу? дэлгэрэнгүй... дайн өдөөгч (дайн гарахад хүргэгч), хатган өдөөгч (өөрсдийн санаагаа хэрэгжүүлэхээр бусдыг өдөн хатгах хүн, үйм‎э‎эн с‎эдэгч) - Нөгөө өдөөгчид яриаг улам өдөөхийг хичээв. Ч.Ойдов. Их жанжин Сүхбаатар танаа., хэрүүл өдөөгч (хэрүүл маргаан үүсгэгч).

дайн өдөөгч дайн гарахад хүргэгч
хатган өдөөгч өөрсдийн санаагаа хэрэгжүүлэхээр бусдыг өдөн хатгах хүн, үймээн сэдэгч
хэрүүл өдөөгч хэрүүл маргаан үүсгэгч