ӨДӨӨЛ

Бусдын санааг хөндөн өдөн хатгах байдал: өдөөл гаргах (ямар нэгэн хэрэг явдал үүсгэх) - Энд дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран.