ӨДЛҮҮЛЭХ

1. Шувууны өд ноолуурыг ургуулах;


2. Өд ноолуурыг зулгаалгах;
3. Өд наалгах.