ӨДӨГДӨХ

1. Шин‎э санаа бодол үүсгэгдэх;


2. Бусдад хатгагдах.