ӨГӨРТӨХ

1. Өгөр даах, өгөр болох: бүрээс өгөртөх (бүрээсний өнгө алдаж чанар муудах, хэврэг болох);


2. Зэвхий гутранги царай зүс гаргах: өгөртөн тэнэх (муухай царайлан тэнүүчлэх).

бүрээс өгөртөх бүрээсний өнгө алдаж чанар муудах, хэврэг болох
өгөртөн тэнэх муухай царайлан тэнүүчлэх