бүрээс өгөртөх
бүрээсний өнгө алдаж чанар муудах, хэврэг болох