ӨГӨРШ

Өгрөх бололцоо: өгөрш ихтэй (өгрөх бололцоо ихтэй).