ӨГӨРШИЛ

Өгөрших байдал: өгөршлийн давхарга (хөрс, хурдас, чулуулаг, усны өгөршилд ордог үе давхарга; ихэвчлэн дэлгэрэнгүй...