өгөр газар
а. Зэвхий даасан хүйтэн газар; б. [шилжсэн] Муу ёрын газар