өгөр хашаа
уринд шон нь идэгдэн илжирч муудсан хашаа