өвчүү цээж

хүн, амьтны өвчүү болон сээрийн хоорондох зай