өвсөн гэр
а. Өвс ургамлаар хучиж бүрсэн овоохой; б. Муу гэр