чийгтэй өвс
ургамал, ногооны шүүдэр хатаагүй байгаа нь