тачир өвс
ургамал, ногоо тачир сийрэг ургасан байдал