өвөлжөөнөөс гарах ~ өвөлжөөнөөс нүүх
хаврын урин дулаан цаг болж хаваржаа руугаа нүүх