ОРД IV

1. Огьж огших чимээ;


2. Барс гэнэт дуугарахад сонсогдох огцом дуу авиа.

Ижил үг:

ОРД I

ОРД II

ОРД III

ОРД V