ОРДОСТОЙ

1. Дахин сэдрэх боломж нөхцөл бүхий: ордостой өвчин (дахин сэдэрдэг өвчин);


2. Итгэлгүй байдал бүхий: ордостой хүн (зан ааш хувирамтгай, итгэлгүй хүн).

ордостой өвчин дахин сэдэрдэг өвчин
ордостой хүн зан ааш хувирамтгай, итгэлгүй хүн