ОРДОСЛОХ

1. Илаарь болж байсан өвчин сэдрэх, дахин өвчлөх - Шумнасын хатган ордослохыг мөргөл залбирлаар дарна гэж дэлгэрэнгүй... А.Толстой. Мөнгөн ноён;


2. [шилжсэн] Нэгэнт тогтсон хэрэг үйлийг дахин цуцлах: хурлын шийдвэрийг ордослох (хурлаас тогтсон дүрэм журам, ажил хэргийг хүчингүй дэлгэрэнгүй...

ордослох нь нэг газраа хүчтэй өвдөхийг хэлдэг санагдах юм. сэдрэх л лав биш ээ.

Зочин 2017-07-01 00:17:07