ОРДОС II

Үгдэрч дахидаг өвчин.

Ижил үг:

ОРДОС I