ОР VI
/ амьтан /

Гөрөөс.

Ижил үг:

ОР I

ОР II

ОР III

ОР IV

ОР V

ОР VII