ОРВОГОР

1. Доод уруул унжуу: орвогор уруул (доод уруул унжин илүү гарсан нь);


2. Өөдөөгөө орвойж боссон нь: орвогор үс (дээш боссон үс), орвогор хад (өндөрдүү хад);
3. [шилжсэн] Ихэрхэг дээрэнгүй зан авир: орвогор зантай хүн (дээрэнгүй, онгироо зантай хүн).

орвогор уруул доод уруул унжин илүү гарсан нь
орвогор үс дээш боссон үс
орвогор хад өндөрдүү хад
орвогор зантай хүн дээрэнгүй, онгироо зантай хүн