ОРВОГОРХОН

Нэлээд орвогор: орвогорхон загнах (бардам, дээрэнгүй зан байдал гаргах).