ОРВОЙЛГОХ

Орвогор болгох: орвойлгон үнсэх (уруулаа цорвойлгон үнсэх), муур үсээ орвойлгох дэлгэрэнгүй...

орвойлгон үнсэх уруулаа цорвойлгон үнсэх
муур үсээ орвойлгох муур үсээ долоож өрвийлгөх