олмоо татах
оломны горхинд жирмийг оруулан оосрыг чангалах