ОЛОМТОЙ II

Оломлох юмтай: оломтой эмээл (олом бүхий эмээл) - Эмээл нь буруу зөв хоёр талдаа оломтой жирэмтэй дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Миний Монгол.

Ижил үг:

ОЛОМТОЙ I