ОЛОНЛОГ

1. Ямар нэг юмны бөөн, олон тоотой байх нь;


2. [Математик] Аль нэг шинж чанараараа нэгдсэн элементүүдийн цогц - Харин тодорхойлогдох муж нь бүх бодит тоон олонлог билээ. дэлгэрэнгүй... олонлогийн огтлолцол (А ба В олонлогийн хоёуланд зэрэг харьяалагдах элементийн олонлог), олонлогийн онол (төгсгөлгүйн асуудлыг оновчтой хэрэгслээр судалдаг математикийн онол).

олонлогийн огтлолцол А ба В олонлогийн хоёуланд зэрэг харьяа лагдах элементийн олонлог
олонлогийн онол төгсгөлгүйн асуудлыг оновчтой хэрэгслээр судалдаг математикийн онол