ОЛОМТОЙ I

Олом гарам бүхий: оломтой гол (гүехэн хэсэг газартай буюу гатлах гарамтай гол).

Ижил үг:

ОЛОМТОЙ II