ОЛОМЛОХ I

Голын усны гарамтай газраар гарах.

Ижил үг:

ОЛОМЛОХ II