ОЛОМЛОХ II

Сур, дээсийг олмын гархинд оруулан хэлээр нь торгох: оломлон татах (олмоор бэхлэн татах) - Төмөр дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар.

Ижил үг:

ОЛОМЛОХ I