ОЛИС

олис олис хийх (олигор нүдтэй хүний ахин дахин гэнэт харах).