ОЛИХ

1. Юмны үзүүрээр өргөх: сэрээний үзүүрээр олих (ямар нэгэн зүйлийг сэрээний үзүүрээр өргөх);


2. Үхэр мал эврээрээ сэжих: үхэр олих (үхэр эврээрээ сэжлэн мөргөх) - Хэдэн том шар эврээ сэжлэн шуухирагдаж, үнээ бяруунуудаа дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан;

3. [шилжсэн] Хэн нэгийг муучлан матах: *үгээр олих (өмхий муу үгээр бусдын хорыг малтах).

сэрээний үзүүрээр олих ямар нэгэн зүйлийг сэрээний үзүүрээр өргөх
үхэр олих үхэр эврээрээ сэжлэн мөргөх
үгээр олих өмхий муу үгээр бусдын хорыг малтах