ОЛОГНОХ

Юмыг дундуур нь бүслүүрдэн дарах, оломлох: эмээл ологнох (олом татаж эмээл даруулах), ачаа дэлгэрэнгүй... (ачааг бүслүүрдэн дарж боох) - Тэгнэх ачаа бүрээ ологнон боож бэлдсэн учир ачихад хялбар ажээ. “Цог” сэтгүүл.

эмээл ологнох олом татаж эмээл даруулах
ачаа ологнох ачааг бүслүүрдэн дарж боох