ОЛОЛТ

Амжилт, үр бүтээл, ялалт: шинжлэх ухаан технологийн ололт (шинжлэх ухаан технологид гарсан дэвшил, дэлгэрэнгүй...

шинжлэх ухаан технологийн ололт шинжлэх ухаан технологид гарсан дэвшил, хөгжил
ололт амжилт ажил төрлийн явцад гаргасан үр бүтээл, үр дүн