ОЛГОЛТ

Хуваарилан хүртээх үйлийн үр дүнг заасан нэр: тэжээлийн олголт (тэжээл хуваарилан хүртээсэн нь), дэлгэрэнгүй...

тэжээлийн олголт тэжээл хуваарилан хүртээсэн нь
нөхөн олголт ямар нэг зүйлийг нөхөн олгож байгаа нь