ОЛГОМЖ

Бусдад үнэ төлбөргүйгээр тэтгэмж болгон өгөх хувь: олгомж олгох (тэтгэмж өгөх).