нөхөн олголт
ямар нэг зүйлийг нөхөн олгож байгаа нь