ОЛГОЙСОХ

1. Олгойдох;


2. Ачаа хэтэрснээс тэрэгний хойд хитэг газардаж арал босох: тэрэг олгойсох (тэрэгний даац хэтэрснээс арал дээш босох);
3. Өлгийтэй хүүхэд толгойгоо гэдрэг болгох: олгойсон наадах (нялх хүүхэд шилээ татан тоглох);
4. Ихэд хилэгнэн уурлах: олгойсож хэлэх (ихэд уурлан хэлэх).

тэрэг олгойсох тэрэгний даац хэтэрснээс арал дээш босох
олгойсон наадах нялх хүүхэд шилээ татан тоглох
олгойсож хэлэх ихэд уурлан хэлэх