тэрэг олгойсох
тэрэгний даац хэтэрснээс арал дээш босох