олгойн цутгалан
нарийн болон бүдүүн гэдэсний уулзвар газар