ойлгомж байхгүй
учир явдал нь тодорхой бус, далд байх