ОЙЛГОГДОХУУН

Гадаад ертөнцийн хэрэг юмс хүний ой ухаанд нөлөөлөх тусгал.