ОЙЛБОР

Тодорхойлон бичсэн бичиг, тэмдэглэл: ойлбор судар [хоршоо] (тодорхойлон бичсэн тэмдэглэл бичгүүд) - дэлгэрэнгүй...