ОЙГҮЙ III

Жигших, зэвүүцэх сэрэлгүй.

Ижил үг:

ОЙГҮЙ I

ОЙГҮЙ II

ОЙГҮЙ IV