ОЙЖИХ

Ой модтой болох: ойжих хөдөлгөөн (ой мод тарих хөдөлгөөн).