ОЙЖУУЛАХ

Ихээхэн хэмжээний газарт мод тарьж ургуулах, ойтой болгох: гудамжаа ойжуулах (гудамжиндаа их дэлгэрэнгүй...

гудамжаа ойжуулах гудамжиндаа их хэмжээгээр мод тариулах
тал хээрийг ойжуулах тал хээр газар мод тариулах