ОЙЖУУЛАЛТ

Таримал ой модтой болгох үйл ажиллагааны үр дүн: ойжуулалтын хэмжээ (мод ургамал тарих газрын дэлгэрэнгүй...