ОЙД I

Гэнэт ойж үсрэх байдал: ойд цойд [хоршоо] (гэнэт хөдөлж, мөчид үйлдэх байдал), ойд цойдоо дэлгэрэнгүй... (хэрэг явдалд сэрэмжгүй, хөнгөн хуумгай хандах).

ойд цойд гэнэт хөдөлж, мөчид үйлдэх байдал
ойд цойдоо алдах хэрэг явдалд сэрэмжгүй, хөнгөн хуумгай хандах
Ижил үг:

ОЙД II